Problem pojawiania się wykwitów na ścianach jest bardzo popularną bolączką wielu nowych inwestycji. Z jednej strony jego przyczyną jest niekontrolowany dostęp wody do wnętrza budynku, z drugiej błędy wykonawcze przy wykonywaniu robót budowlanych, a z trzeciej różna jakość materiałów budowlanych i zapraw. Zjawisko to może dotyczyć praktycznie wszystkich obiektów murowanych tradycyjnie w oparciu o zaprawy gotowe jak i te przygotowywane dopiero na budowie. Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu wysoleń są gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności powietrza.

Wykwity na ceglanej elewacji mogą mieć kilka przyczyn. Niewłaściwe materiały i błędy wykonawcze. foto wozówka.pl

Różne źródła występowania wykwitów na murowanej elewacji.

Źródłem większości problemów budowanych w większości przypadków jest niska jakość procesu inwestycyjnego. Do najpoważniejszych należy stosowanie zanieczyszczonego piasku niewiadomego pochodzenia, niskiej jakości cementu, nadużywanie dodatków do zapraw (np. napowietrzających stosowanych aby zmniejszyć zużycie zaprawy murarskiej). Niekorzystnie wpływa tez dopuszczanie do nadmiernego zawilgocenia zgromadzonych cegieł i pustaków na placu budowy i nie osłanianie przed wilgocią już wymurowanych warstw muru. Do tego wszelkie zanieczyszczenia materiałów budowlanych wynikające z ich składu chemicznego. Wszystkie te czynniki mogą  być przyczyną wystąpienia zjawiska wykwitów na elewacji. Im niższej jakości produkt tym większa szansa na problemy podczas jego eksploatacji. Warto o tym pamiętać.

Białe wykwity na nowej ceglanej ścianie świadczą o popełnieniu błędów wykonawczych na etapie budowy. Prawdopodobnie winna jest zaprawa lub nieszczelna obróbka blacharska. foto wozówka.pl

Wysolenia w pierwszym roku użytkowania budynku.

Nieestetyczne wykwity na murze mają dwa źródła pochodzenia. Pierwszym jest sam proces murowania ściany, kiedy na styku dwóch materiałów cegły lub pustaka, czy bloczka i zaprawy murarskiej pojawia się duża różnica w wilgotności wewnętrznej materiałów. Ten rodzaj wykwitów jest mniej groźny i jeżeli pojawia się podczas pierwszych kilkunastu miesięcy po zakończeniu budowy. Jego wystąpienie należy wtedy wiązać z wyrównywaniem się wilgotności zaprawy i budulca z jakiego wymurowano ściany. Skutki takiego wysolenia powinno się dać bez problemu usunąć z powierzchni elewacji poprzez mechaniczne lub chemiczne zmycie osadu. Problem dotyczyć może wszystkich rodzajów ścian murowanych, gdzie zastosowanie niskiej jakości materiałów budowlanych zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska. Jednak w przypadku klasycznych ścian konstrukcyjnych po oczyszczeniu pokrywa się je tynkiem i problem pozornie jest rozwiązany. Dużo bardziej podatne na zjawisko wysolenia są dekoracyjne elewacje klinkierowe. Tutaj każda próba prowadzenia prac budowlanych na tanich zaprawach, niezgodnie ze sztuką i technologią oraz wbrew zaleceniom dostawcy klinkieru prawie zawsze kończy się koniecznością kosztownej walki z nieestetycznymi wykwitami.

Na występowanie solnych wykwitów szczególnie narażone są zabytkowe obiekty do których przy remontach wprowadzono ogrzewanie zapominając o izolacji poziomej odcinającej ceglaną ścianę od fundamentów. foto wozówka.pl

Wysolenie występujące w kolejnych latach użytkowania budynku.

Drugim poważniejszym źródłem występowania wykwitów na elewacji są błędy wykonawcze podczas prowadzenia prac budowlanych murowych, kiedy doszło do dużego zawilgocenia elewacji. Skutkiem tego najczęściej jest wypłukiwanie przez wodę soli zawartej w materiałach budowlanych (cegle, bloczku, pustaku lub zaprawie). Jeżeli wysolenia występują w oddanym do użytku budynku dopiero po kilku latach to przyczyn trzeba upatrywać w problemach z wentylacją ścian wielowarstwowych lub złym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i obróbek blacharskich. Problem może wystąpić na styku betonowego fundamentu z właściwym murem ściany, ale też przy obróbkach blacharskich i podokiennikach (zwanych też parapetami). może też wystąpić na kominach przy ścianach zewnętrznych, albo na ścianach szczytowych dwuspadowej bryły. Wszędzie tam gdzie może zaciekać woda lub skraplać para wodna.

Prace murarskie można prowadzić również zimą. Jedyny warunek to przestrzeganie reżimu prac i zabezpieczanie ścian przed nadmiernym zawilgoceniem. foto wozówka.pl

Błędy wykonawcze skutkujące wysoleniami na elewacji.

Solne wykwity w ścianach dwuwarstwowych wynikają najczęściej z niskiej jakości całego procesu budowlanego, niskiej jakości cegła, czy pustak łączony jest za pomocą najtańszej zaprawy na bazie słabego cementu niskiej klasy. Duże zanieczyszczenie materiału sprawia że poddany działaniu wilgoci bardzo szybko ujawnia swoje ?bogate wnętrze?. Rozwiązaniem problemu jest tu stosowanie dobrej jakości materiałów budowlanych, odpowiednich zapraw murarskich i wysokiej jakości plastyfikatorów. Wymagająca dużo większej staranności wykonania ściana trójwarstwowa jest dużo bardziej wrażliwa na niską jakość komponentów wykorzystanych do jej wykonania. Skomplikowana konstrukcja i struktura ścian trójwarstwowych sprzyja gromadzeniu wilgoci w głębi ściany, a tym samym występowaniu solnych wykwitów. W tym wypadku ogromną rolę odgrywają poprawnie wykonane dylatacje, ze szczeliną wentylacyjną i drożnymi wpustami wentylacyjnymi na dole i u góry muru oraz absolutnie szczelne izolacje przeciwwilgociowe.

Ceglana elewacja wymaga dużej dbałości o czystość i suchość prac. Nie ma wtedy żadnych problemów z wykwitami. foto wozówka.pl

Związki mineralne zawarte w materiałach budowlanych.

Ich występowanie w materiałach budowlanych jest raczej normą, jedni producenci deklarują, że ich materiału to nie dotyczy, inni otwarcie informują o ryzyku wystąpienia zjawiska przy silnym zawilgoceniu konstrukcji muru. Oczywiście, kiedy wysolenie wystąpi, winnego nie uda się znaleźć, wykonawca będzie się przerzucał oskarżeniami z producentem zaprawy, a producent zaprawy z dostawcą cegieł czy pustaków. A tymczasem prawda leży jak zwykle po środku. Jeżeli zadbamy o odpowiednie składowanie przygotowanych do użycia materiałów budowlanych, potem zastosujemy odpowiedniej jakości zaprawy murarskie i odpowiedni reżim prac murarskich to problem w ogóle nie powinien wystąpić. A inwestor na długie lata będzie mógł zapomnieć o pracochłonnym pielęgnowaniu elewacji.

Sposoby walki z wysoleniami.

c.d.n.

autor: Adam Powojewski

Uwaga: Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich. Wykorzystywanie, kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione.